உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகள் முறையாக சுரக்க.திரிபலா சூரணம்!!!

                உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகள் முறையாக சுரக்க!!!
                   
பிட்யூட்டரி சுரப்பி உடலின் 

சமநிலையை பாதுகாப்பவை. மனித மூளையின் ஹைப்போ தாலமஸ் என்ற பகுதிக்கு அடியில் ஒரு நீட்சியாக இருக்கிறது. 0.5 கிராம் எடைகொண்ட இந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து நாளமில்லாச் சுரப்பிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கும், நன்றாக செயல்படுவதற்கும் காரணமாக இருக்கின்றன.
பிட்யூட்டரி சுரப்பிகள் நன்கு இயங்குவதற்கு ப்ரோட்டின் மற்றும் வைட்டமின் இ, ஏ, டி அதிகம் உள்ள உணவு வகைகளை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். பிட்யூட்டரி சுரப்பி ப்ரோட்டின் சத்துகளை ஹார்மோன்களாக உற்பத்தி செய்து உடலின் மற்ற அனைத்து நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கும் அனுப்புகின்றன.
உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் பிட்யூட்டரி சுரப்பி நன்கு செயல்பட உணவில் காலிபிளவர், உருளைக்கிழங்கு, முட்டைக்கோசு, கீரைகள், பீட்ரூட், அன்னாசிப்பழம், பப்பாளி, சோயா, பார்லி, வேர்க்கடலை, கோதுமையில் தயாரித்த உணவுகள் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்வது உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்கும்.


                       1.பிட்யுட்டாி சுரப்பி (PITUITARY GLAND)

                       2.தைராய்டு சுரப்பி  (THYROID GLAND )
                       3.பாராதைராய்டு     ( PARATHYROID GLAND )
                       4.தைமஸ்   சுரப்பி        ( THYMUS GLAND )
                       5.அட்ரினல் சுரப்பி  ( ADRENAL GLAND )
                       6.பாலினச் சுரப்பி     ( SEX GLAND)
                       7.கணையச் சுரப்பி  ( PANCRENAL GLAND)
                       8.பீனியல் சுரப்பி      ( PINEAL GLAND )


                                  முதலிய நாளமில்லா சுரப்பிகள் உள்ளன. இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கும் ஹாா்மோன்களின் பெயா்கள் என்ன அவற்றின் வேலைகள் என்ன என்பதை சுறுக்கமாகப் பாா்ப்போம்.

1.பிட்யுட்டாி சுரப்பி
                 இது சிறுமூளையின் அடிப்பகுதியில் அமைந்து அதனுடன் இணைந்துள்ள சிறிய சுரப்பியாகும். உருவத்தில் சிறிதென்றாலும் கீா்த்தி பொிது காரணம் இந்த சுரப்பிகளின்  ஹாா்மோன்கள் மற்ற எல்லா நாளமில்லா சுரப்பிகளின் பணிகளையும் கண்காணித்து அவற்றின் செயல்திறனை அதிகாிக்கச் செய்வதால் இது நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தலைமைப் பொறுப்பேற்கிறது. இதில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. 1.முற்பகுதி சுரப்பி 2.பிற்பகுதி சுரப்பி எனப்படுபவை. முற்பகுதி சுரப்பு ஹாா்மோன் TRAPHIC HORMONES எனப்படும். இந்தப்பகுதியில் சுரக்கும் ஹாா்மோன்கள் எவை என்று பாா்ப்போம்.

               1.வளா்க்கும் ஹாா்மோன் GROWTH HORMONE இது உடல் வளா்ச்சிக்கு முக்கியமானது. 2. தைராய்டு கிளா்ச்சி ஹாா்மோன் THYROTROPHIN இது தைராய்டு சுரப்பிகளின் வளா்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துகிறது. 3.அட்ரினல் கிளா்ச்சி ஹாா்மோன் ADRENO CORTIEO TROPHIC HORMONES, இது அட்ரினல் சுரப்பிகளைத் தூண்டுகிறது. 4.இதை SEXO TROPHIC HORMONES என்றும் அழைக்கலாம், ஏனென்றால் இது இனப் பெருக்கச் சுரப்பிகளைத் தூண்டுகிறது. ட்ராபிக் ஹாா்மோன் எனப்படும் முற்பகுதி சுரப்பி சாியான முறையில் சுரக்கவில்லையென்றால் அதாவது அதிக அளவில் சுரந்தால் உடல் வளா்ச்சி அதிகமாக இருக்கும், குறைவாக இருந்தால் உடல் வளா்ச்சி குன்றியிருக்கும். இதன் பலனாக மனிதனை அதிக உயரமாகவோ அல்லது மிகக் குள்ளமாகவோ ஆக்கிவிடும்.

                      அடுத்து பிட்யுட்டாின் பிற்பகுதியில் சுரக்கும் ஹாா்மோன்கள் எவை என்று பாா்ப்போம். 1. ஆக்ஸிடோசின்  OXYDOCIN 2.வேசோப்ரஷன் VASOPRESSION முதலியவையாகும். இந்த இரண்டு ஹாா்மோன்களுமே பெண்களின் பிரசவத்திற்கு துணைபுாிகின்றன. ஆக்ஸிடோசின் பிரசவத்தை வலுப்படுத்துகிறது. வேசோப்ரஷன் பிரசவத்தின் போது சிறுநீா்க் குழாய்களை சுறுங்கச் செய்து சிறுநீரைப் பிாிக்கிறது. இந்த ஹாா்மோன் குறைந்தால் சிறுநீா் பிாிக்கும் வேலையில் தொய்வு ஏற்பட்டு பல நோய்கள் தாக்கும், இந்த நோய்களுக்கு டயாபிடிஸ் இன்சிபிட்டஸ் DIABITIS INSIBITUS என்று பெயா். இந்த நோய் தாக்கினால் தண்ணீா்த் தாகம் அதிகம் உண்டாகும், தினமும் 20 முதல் 30 லிட்டா் தண்ணீா் குடித்தாலும் தாகம் குறையாது.

                                             2.தைராய்டு சுரப்பி THYROID GLAND                           இது கழுத்தின் முன் பகுதியில் இரண்டு பக்கமும் அமைந்துள்ள சுரப்பியாகும், இதன் ஒரு பகுதி கனம் குறைவாக இருக்கும் அதற்கு இஸ்துமஸ் ISTHMUS என்று பெயா். தைராய்டு சுரப்பியில் இரண்டு வித ஹாா்மோன்கள் சுரக்கும், முதல் ஹாா்மோனின் பெயா் தைராக்ஸின் THYROXIN ஆகும்.

                                இரண்டாவது டிரையோடோ தைரானின் TRYOTO THYRONIN என்பதாகும் இந்த இரண்டாவது ஹாா்மோனின் சக்தி அதிகம். இவை உடலின் வளா் சிதை மாற்றங்களுக்கும், நரம்பு மண்டலங்களின் ஒழுங்கான இயக்கத்திற்கும், உடலின் வெப்பத்தை கட்டுக்குள் வைக்கவும் பயன்படுகின்றன. இந்த சுரப்பிகள் அதிகமாக சுரக்கும்போது உடல் அதிக வளா்சிதை மாற்றம் அடைகிறது, மேலும் நரம்பு மண்டலம் அதிக கிளா்ச்சியுறுவதால் எந்த நேரமும் சோா்வாக இருக்கும். இதற்கு பெஸ்டோவின் வியாதி என்று பெயா். இதனால் வேகமான நாடித்துடிப்பு, நரம்புத்தளா்ச்சி, கண் பகுதிகள் அதிக வளா்ச்சி (முட்டைக்கண்) முதலிய நோய்கள் தாக்கம்.

                                  தைராய்டு சுரப்பிகள் குறைவாக சுரந்தால் தாய்மாா்களின் பிரசவ காலங்களில் அயோடின் குறைந்துபோகும், அப்பொழுது பிறக்கும் குழந்தைகள் குறைந்த தைராய்டு சுரக்கும் சுரப்பிகளுடன்தான் பிறக்கும். அவ்வாறான குறைகளுடன் பிறந்த சிறாா்களின் உடலுறுப்புக்கள் சாியான வளா்ச்சியடையாதிருக்கும், எப்பொழுதும் சோா்வுடனிருக்கும். வயதானவா்களின் தைராய்டு சுரப்புநீா் குறைந்தால் உடலில் நீரேற்றம் அதிகமாகும், இரத்தத்தில் கொழுப்பு கூடிவிடும். அவா்களின் தலைமுடி மற்றும் கண்புருவ முடிகள் கொட்டிவிடும், அறிவு வளராது.

                                                      3.பாராதைராய்டு சுரப்பி


                        தைராய்டு சுரப்பியின் பின்புறத்தில் பாராதைராய்டு சுரப்பிகள் அமைந்திருக்கின்றன. பொதுவாக நான்கு பாராதைராய்டு சுரப்பிகள் பக்கத்திற்கு இரண்டாக அமைந்திருக்கின்றன. இந்த ஹாா்மோனுக்கு பாராதோரோமோன் PARATHOROMONE என்று பெயா். இதன்பணி உடலில் இருக்கும் கால்ஷியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்களைக் கட்டுபடுத்துவதாகும். இந்த சுரப்பி அதிகமாகச் சுரந்தால் இரத்தத்தில் கால்ஷியம் சத்து அதிகமாகி அது மூத்திரத்தில் அதிகமாகி கடைசியில் மூத்திரப்பையில் கற்கள் உருவாகிவிடும். இதனால் எலும்புகளில் உள்ள கால்ஷியம் குறைந்து விடும். எனவே பல் வியாதிகளும் தோன்றும். பாராதைராய்டு ஹாா்மோன் சுரப்பது குறைந்து விட்டால் இரத்தத்தில் கால்ஷியம் குறைந்துவிடும். அதனால் வலிப்பு நோய் வருகிறது என்கிறது அறிவியில். வலிப்பு நோய்களுக்கெல்லாம் நான் முதலில் கூறிய ”இழுப்பு எண்ணையை” செய்து வைத்துக் கொண்டு கொடுத்துவர வலிப்பு நோய் குணமாகும்.

                                       4.தைமஸ் சுரப்பி THYMUS GLAND
                                                             

                             இசை மூச்சுக்குழல் இரண்டாய் பிாிவதற்கு முன்பாக தைராய்டு சுரப்பிகளுக்கு சிறிது கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிறது. இது சுரக்கும் ஹாா்மோனின் பெயா் THYMIC HUMORAL FACTOR என்று பெயா். இவை உடலில் நுழையும் விஷப்பொருள்களையும், கிருமிகளையும் தடுக்கிறது. உடல் வளா்ச்சி மற்றும் செக்ஸ் சுரப்பிகளின் வளா்ச்சிகளை பராமாிக்கிறது.

                                         5.அட்ரினல் சுரப்பி  ( ADRENAL GLAND )
                                                 

                        இவை சிறுநீரகங்களின் மேற்புறத்தில் அமைந்துள்ளன. இவை காா்டெக்ஸ்                              மெடுல்லா                          என இரு பாகங்களாக இருக்கின்றன. காா்டெக்ஸ் சுரப்பி காா்டிசோன்                                   மற்றும் அல்டோஸ்டீரோன்                                                            என்ற இரு ஹாா்மோன்களைச் சுரக்கிறது. காா்டிசோன் உடல் பலத்தை அதிகாிக்கவும், தசைகளின் வளா்ச்சியை பாதுகாக்கவும், நோய்களிலிருந்து உடலை காப்பாற்றவும் உதவுகிறது.  மெடுல்லா                  சுரப்பிகள் சுரக்கும் ஹாா்மோனுக்கு அட்ரினலின்                                 என்று பெயா். மனிதா்களாகிய நாம் நவ ரசங்களுக்குட்பட்டு நமது உணா்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும்போது, இந்த அட்ரினலின் ஹாா்மோன் அந்த உணா்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி அதனால் ஏற்படும் எதிா் வினைகளிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது. கண்கள் சிவத்தல், முகம் வெளிறுதல், பற்கள் நறநற வென கடித்தல், இருதயத் துடிப்பு அதிகமாதல் முதலியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதன் முக்கிய பணி கல்லீரலில் இருக்கும் கிளைகோஜன் சத்தை குளுகோஸாக மாற்றி இரத்தத்தில் கலக்கச் செய்கிறது.

                                            6.பாலினச் சுரப்பி ( SEX GLAND)
                                                     

                  இவைகள் ஆண்களுக்கு இரு விதைகளாகவும், பெண்களுக்கு இரு சினை முட்டைப் பைகளாகவும் அமைந்திருக்கின்றன. இவை இரண்டும் பாலின ஹாா்மோன்களைச் சுரக்கின்றன. இவை மூன்று வகைப்படும். 1.ஆன்ட்ரோஜென்ஸ்                                                           2.ஓஸ்ட்ரோஜென்ஸ்                                                        3.ப்ரோஜெஸ்ட்ரோஜென்ஸ்                        முதலியவைகளாகும்.


                                                          ஆண்பால் ஹாா்மோன்கள்

                                        இந்த ஹாா்மோன்கள் ஆண்களின் விதைப்பைகளில்                                                      சுரக்கின்றன. அந்த விதைகளில் டெஸ்டோஸ்டிரான்                                                                   எனும் இரு ஹாா்மோன்கள் சுரக்கின்றன. ஆண்களுக்கு 16 வயதிற்கு மேல் சுரந்து ஆண்தன்மைகளை வளா்க்கிறது அதாவது தேகத்தில் முடி வளா்ச்சி, குரல் மாற்றம், தோற்றம் மற்றும் தசை முதலியவைகளில் மாற்றம், விந்து உற்பத்தி முதலியன உருவாகின்றன.

                                                         பெண்பால் ஹாா்மோன்கள்.

                                         இந்த சுரப்பிகளை கருமுட்டை                                     என்பாா்கள், இவை பெண்களின் கா்ப்பப் பையின் மேலே இரண்டு சுரப்பிகளாக அமைந்துள்ளன. இந்த சூலகத்தில் சுரக்கும் ஓஸ்ட்ரோஜன்                           முக்கிய சுரப்பிகளாகும். இளம் பெண்களுக்கு 12 அல்லது 13 வயதில் இந்த சுரப்பிகள் சுரக்க ஆரம்பித்து பெண்களை பூப்படைய வைத்து அவா்களுக்கு மாதவிடாயை                                          தோற்றுவிக்கிறது. பெண்களின் உடலமைப்பை அழகாக்குகிறது, மாா்பகங்களைப் பொிதாக்குகின்றன, மாதவிடாயை கட்டுப்படுத்துகின்றன. மூன்றாவதாக சுரக்கும் ஹாா்மோன் ப்ரோஜெஸ்டிரோஜென்ஸ் பெண்கள் கற்பமடையும் போது பெரும் பங்காற்றுகின்றன. பெண்களின் சுகப்பிரசவத்திற்கு உதவுகின்றன. பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் மாதவிடாயை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. பெண்கள் 45 முதல் 55 வயதாகும்போது இந்த ஹாா்மோன்கள் சுரப்பதை படிப்படியாக நிறுத்திவிடுகின்றன. எனவே அந்த வயதுகளில் பெண்களின் மாதவிடாய் நின்றுபோகிறது இதை                                                   என்பாா்கள். மாதவிடாய் நின்ற பெண்கள் மறு பழ தாய்மையடைய முடியாது.

                                 7.கணையச் சுரப்பிகள்  ( PANCRENAL GLAND)
                           

                     கணையத்தைப் பற்றி நாம் முன்பே அறிந்திருக்கிறோம், இதன் ஹாா்மோன்கள் அதன் உள்ளேயும் சுரக்கும், வெளியேயும் சுரக்கும். வெளியே சுரக்கும் ஹாா்மோனான குளுக்கோகான்                                          முன்சிறு குடலுக்குள் சென்று உணவு சொிமானத்திற்கு உதவுகிறது. உள்ளே சுரக்கும் ஹாா்மோன் இன்சுலின்                                                 மாவுப் பொருள்களைக் கரைக்கவும், அவற்றை கிளைகோஜன்னாக மாற்றி கல்லீரலின் மேல் படியவைக்கவும் உதவுகிறது. இந்த ஹாா்மோனின் சுரப்பு குறைந்தால் சா்க்கரை வியாதி ஏற்படுகிறது. அதனால் சா்க்கரை அதிகமாகிறது, மேலும் கல்லீரலில் க்ளைகோஜென்னை சோ்க்க விடாமல் தடுக்கிறது. அதனால் இதை இன்சுலினுக்கு எதிாி என்றைழைப்பாா்கள்.
       
                                                 8.பீனியல் சுரப்பி  ( PINEAL GLAND )
                                                            
                                  இது பெருமூளையில் அமைந்திருக்கிறது. இதன் வேலை என்னவென்று இன்னும் சாியாக கண்டு பிடிக்கவில்லை, இளம் பருவத்தில் இச்சுரப்பி பூரண வளா்ச்சியைப் பெற்று அவா்களின் இனப்பெருக்க சுரப்பிகளை வேகமாக வளரவிடாமல் தடுக்கிறது என்கின்றனா்.

                           நாளமில்லா சுரப்பிகளும் ஆறாதாரங்களும்

                                  ஆக மொத்தம் 8 நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் அவற்றின் பணிகளையும் ஓரளவுக்கு தொிந்துகொண்டோம், இந்த 8 சுரப்பிகளில் 6 சுரப்பிகள் மிகவும் முக்கியமானது என்று சித்தா்கள் குறிப்பிடுகிறாா்கள், அந்த சுரப்பிகள் நம் உடலிலுள்ள ஆறு ஆதாரங்களில் அமைந்திருப்பதாகவும், அந்த சுரப்பிகள் அதிகமாகவும் குறைவாகவும் சுரக்காமல் இருப்பதற்காகவே சித்தா்கள் யோகாசனங்களை போதித்ததாகவும் எனது குருநாதா் எனக்கு உபதேசித்தாா்.

                                     அந்த ஆறு முக்கிய நாளமில்லா சுரப்பிகள் 1.பாலினச் சுரப்பிகள் 2.அட்ரினல் சுரப்பி 3.கணையச் சுரப்பி 4.தைமஸ் சுரப்பி 5.தைராய்டு சுரப்பி 6.பிட்யுட்டாி சுரப்பி முதலியனவாகும். இந்த ஆறு நாளமில்லா சுரப்பிகளும் ஆறு ஆதாரத்தில் அமைந்திருப்பதாக சித்தா்கள் கூறுகின்றனா். இந்த ஆறாதாரங்கள் 1.மூலாதாரம் 2. சுவாதிஷ்டானம் 3.மணிப்பூரகம் 4.அனாகதம் 5.விசுத்தி 6.ஆக்கினை ஆகியவைகளாகும்.

                      1.பாலினச் சுரப்பிகளான ஆண் விதைகளும், பெண் சூலகங்களும் இடுப்பின் கீழ் அமைந்துள்ளன, இதை மூலாதாரம் என்றழைக்கின்றனா், மூலத்திலிருப்பதால் மூலாதாரமாகும்.
2.அட்ரினல் சுரப்பி சிறுநீரகங்களின் மேல் பாகத்தில் அமைந்திருக்கிறத இதை சித்தா்கள் சுவாதிஷ்ட்டானம் என்றழைப்பாா்கள் இந்த ஆதாரம் தொப்புளில் அமைந்திருக்கிறது.
3.கணையச் சுரப்பி வயிற்றில் அமைந்திருக்கும் இந்த இடத்தை மணிப்பூரகம் என்றழைப்பாா்கள், மணிப்பூரகம் மேல்வயிற்றில் அமைந்திருக்கிறது.
4.தைமஸ் சுரப்பி மாா்புக் கூட்டில் மூச்சுக்குழாய்க்கு இருபக்கமும் அமைந்திருக்கிறது, இதை அனாகதம் என்றழைப்பாா்கள், அனாகதம் நெஞ்சில் அமைந்திருக்கிறது.
5.தைராய்டு சுரப்பி தொண்டைக்குள் இரண்டு பக்கமும் அமைந்திருக்கிறது, இது விசுத்தி எனும் ஆதாரமாகும், இந்த விசுத்தி மிடறு எனும் கண்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது.
6.பிட்யூட்டாி சுரப்பி இது சிறுமூளைக்கு அடியில் அமைந்திருக்கிறது, இங்கு ஆக்கினை எனும் ஆதாரம் இருக்கிறது, ஆக்கினை புருவ நடுவில் அமைந்திருக்கிறது.

        எனவே மேலே உள்ள சுரப்பிகளில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் இயல்பாக
செயல்படுவதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள  திரிபலா சூரணம் நல்ல
பலன் தருகிறது.அவை சேர்மான பொருள்கள்  1, கடுக்காய் தோடு, 2,நெல்லி தோடு, 3, தாண்றிக்காய் தோடு போன்ற  பொருள்களினால் தயாரிக்கப்பட்டது
இதன் பலன்   வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் ஆகிய  இம்மூன்றும் சமநிலையில் இருக்க உதவுகிறது. இம்மூன்றும் அதிகமானலோ, குறைந்தாலோ உடலில் பல குற்றங்கள் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே  திரிபலா சூரணம் ஒரு காயகற்பமாகும் 
.

     


      நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி

       ஆயுர்வேதத்தில் திரிபலா என்பது இளமையை பாதுகாக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது நமக்கு முதுமைத் தன்மையை நீக்கி இளமைத் தன்மையை அதிகரிக்கச் செய்யும் என்று பொருள். இது உடல் ஆரோக்கியத்தினை அதிகரிக்கவும், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைக் கூட்டவும் உதவுகிறது. ஆரோக்கியமான வாழ்வில் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி என்பது ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். இது எப்போதுமே அதிகமாகவே இருக்க வேண்டும். நமது உடலில் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கும் தடுப்பு அரண்களைத் தாண்டி, உடலின் உள்ளே நுழையும் கிருமிகளை எதிர்த்துப் போராடும் ‘ஆன்டிபாடி’ (antibodies) எனப்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய, இந்த திரிபலா உதவுகிறது.
      ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்
உடலில் செல்களுக்கிடையில் நடைபெறும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில், சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்டாக திரிபலா செயலாற்றுகிறது. நமக்கு முதுமையைத் தரும் முக்கியமான காரணியான “கட்டற்ற காரணிகளை” (free radicals) உற்பத்தி செய்யும் வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. மேலும் செல்கள் முறையாகச் செயல்படுவதற்கு முக்கியமாகத் தேவைப்படும் மைட்டோகாண்டிரியா, கோல்கை உறுப்புகள், உட்கரு ஆகியவை சிறப்பாகச் செயல்படுவதையும் திரிபலா தூண்டுகிறது.


                           

ஸ்ரீ சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்யின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!!!
                           ஸ்ரீ சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்யின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!!!          தீபங்களின்  ஒளியும் உங்கள் அனைவரின் புன்னகையின் ஒலியும்
ஒன்றாய் இணைந்து ஒரு புது சந்தோஷ ஒளி உங்கள் இல்லங்களில்
ஒளிக்கட்டும்!!!

          வெடித்து சிதறும் பட்டாசுகளோடு நமது துண்பங்களும் சிதறி  நமது
வாழ்வில் புதிய ஒளி பிறக்கட்டும்......

         அனைவருக்கும்  ஸ்ரீ  சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்யின்  இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்...

என்றும் அன்புடன்
ஹெர்பல்கண்ணன்

குடிப்பழக்கத்தை மறக்க பக்கவிளைவுகள் இல்லாத சித்த மருத்துவம்!!!

          குடிப்பழக்கத்தை மறக்க பக்கவிளைவுகள் இல்லாத சித்த மருத்துவம்!!!                   தொடா்ந்து மது அருந்தும் பழக்கத்தால் கல்லீரலின் மெல்லிய செல்கள் அழிய ஆரம்பிக்கின்றன. கல்லீரலில் அழற்சி தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது ஆனாலும் அதன் அறிகுறிகள் உடனே தொிவதில்லை, மதுவை தண்ணீரையோ அல்லது சோடாவையோ ஊற்றி அதை “டைலூய்ட்”  செய்யாமல் ஒரே மூச்சில் குடிப்பதால் கல்லீரல் அழற்சி வேகமாகிறது. இதனால் கல்லீரலின் திறன் குறைகிறது உடன் சிறுநீரக பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது. மெல்ல மெல்ல இரத்தத்தில் மதுவின் ஆதிக்கம் அதிகமாகிறது, ஆல்கஹால் லெவல் அதிகமானால் இரத்தம் தன் வேலையை ஒழுங்காய் செய்யாது.

                 கல்லீரலின் மேல் பாகத்தில் உள்ள நுண்ணிய செல்கள் வயிற்றுக்குள் வரும் விஷங்களை தடுத்து அழிக்க வல்லது, மது இந்த நுண்ணிய தடுப்புச்சுவரை மெதுவாக கரைத்துவிடுவதால் கல்லீரல் திசுக்களை பல்வேறு விஷப்பொருள்கள் நேரடியாகத் தாக்க ஆரம்பிக்கின்றன. மதுப்பழக்கமுடையவா்கள் சத்துள்ள ஆகாரங்களை சாப்பிட முடியாது, அதனால் மஞ்சள் காமாலை, கல்லீரல் பெருக்க நோய், வயிற்று வலி, பசியின்மை, உடல் எடை குறைதல்,ஆண்மை குறைவு முதலிய நோய்கள் தாக்க ஆரம்பிக்கின்றன. மெல்ல மெல்ல கல்லீரல் சுறுங்கி அதன் சக்தி முழுவதையும் இழக்கிறது அதனால் மரணம் நெருங்குகிறது. 

                   இந்த மதுப்பழக்கத்தால் மனநலம் பாதிப்பு, ஆண்மை இழப்பு, சிறுநீரக பாதிப்பு, மூளை மற்றும் நரம்புகள் பாதிப்பு முதலியவை ஏற்படுகின்றன. இரத்த வாந்தி ஆரம்பித்தாலே குடிகாரா்கள் சற்று யோசித்து முடிவெடுத்து மதுவை நிறுத்த டாக்டா்களிடம் ஆலோசனை பெறவேண்டும், அந்த பழக்கத்தை மறக்க பல்வேறு மருந்துகள் உள்ளன. படுக்கையிலேயே வைத்து கவுன்சிலிங் செய்து அழிந்த கல்லீரலைப் புதுப்பித்து குடியை மறக்குமாறு செய்து வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவாா்கள். ஆனால் பல போ் சிகிச்சை முடிந்து சில நாட்கள் ்கப்சிப்“ என்று மது அருந்தாமல் இருப்பாா்கள், ஆனால் நண்பா்களின் சகவாசத்தாலும் வேறு பல காரணங்களாலும் மீண்டும் மதுவுக்கு அடிமையாவாா்கள். இவா்களின் கதி அதோ கதிதான்.

                      சித்த மருத்துவத்தில் ஏதாவது வழி இருந்தால் எழுதுங்கள் என்று சில மருத்துவா்கள் கேட்டதற்கிணங்க ஐயா அவா்கள் கூறிய இந்த முறையை இங்கு எழுதுகிறேன். மது அருந்துவதை விடவேண்டும் ஆனால் முடியவில்லையே என்று தவிப்பவா்கள் தாங்களே இம்மருந்தை தயாா் செய்து அருந்தலாம். இதன் பெயா் “கேழ்வரகு பற்பம்”. ஒரு நாட்டுக்கோழியை பிடித்து சுத்தமான இடத்தில் அதை கட்டி வைத்து மூன்று நாளைக்கு வெறும் தண்ணீரை மட்டும் உணவாகத் தரவேண்டும், அப்பொழுது கோழி வெளியேற்றும் மலத்தை அகற்றி அந்த இடத்தை நன்றாகக் கழுவி விடவேண்டும். 

                      நான்காம் நாள் கோழிக்கு வெறும் கேழ்வரகை மட்டும் உணவாகத் தரவேண்டும், மறுநாள் கோழி வெளியேற்றும் மலத்தை சேகாித்து உலா்த்த வேண்டும், அதன் மலம் வெள்ளையாக இருக்கும், அதை பவுடா் செய்தால் பற்பம் போலவே இருக்கும், தேவையான அளவு சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம்.
                           இந்த பற்பத்தை ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து அவா் குடிக்கும் மதுவில் கலந்து குடிக்க வேண்டும், குடித்ததும் வாந்தி வரும். மறுபடி மதுவை குடித்தால் வாய் ஒக்காளத்துடன் வாந்தி வரும், மதுவை ஒரு மிடறு கூட குடிக்க முடியாது, மெல்ல மெல்ல மதுவின் வாசனை பட்டாலே தூர ஓடும் நிலைமை ஏற்படும்.

                                குடிகாரா்களுக்குத் தொியாமலும் இதை கொடுப்பாா்கள், சிலா் ஒரு முறை கொடுத்த போதே மதுவிலிருந்து மீண்டாா்கள், வேறு சிலா் இரண்டு மூன்று நாட்கள் பற்பம் அருந்தி மதுவை மறந்தாா்கள்,  

                        இந்த மருந்தால் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுவதில்லை, மதுவை மறந்ததும் நல்ல சத்துள்ள உணவுகளை உண்ண வேண்டும். கல்லீரல் தேற்றிகளான  முதலியவற்றை தொடா்ந்து சாப்பிட மதுவினால் இழந்த ஆண்மையையும் திரும்பப் பெறலாம், முயன்றால் முடியாதது எதுவுமில்லை, மதுவை மறந்து மறு வாழ்வு பெறலாம். இந்த மருந்தை செய்ய சிலருக்கு அருவருப்பாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் இது கைமேல் பலனளிக்கக் கூடிய மருந்து, குடி குடியை கெடுக்கும் என்பதை மனதில் கொள்ளவும்.

       இவர் பெயர் சுந்தராஜ் மழைவாழ் மக்கள் இனத்தை சார்ந்தவர் நமது
நிறுவணத்தின் பணியில் உள்ளவர்.  இவர் போக்குவரத்து வசதிக்காக
ஒரு புதிய மோட்டார் சைக்கிள் வழங்கப்பட்டது. இவர்க்கு குடிப்பழக்கமும்,
புகைப் பழக்கமும்  அதிக அளவில் இருந்தது . நிருவணத்தின் மூலம் இந்த
பழக்கங்கத்தின் அளவுகளை குறைக்கும்படி கூறியுள்ளோம். ஆனால்

     அவர் சற்று கவணத்தில் வைக்காமல் ஒரு நாள் குடி போதையில் சாலையில் செல்லும் போது  வளைவு பாதையை கவணிக்காமல்   கண்மாய்குள் புகுந்து விட்டார். அதற்கு பரிசு  மண்டையில் பழத்த காயமும், வண்டிக்கு அதிக  சேதமும் ஏற்பட்டது. எனவே அதன்பின் மறுபடியும் இந்த பிரச்சனை வர கூடாது என்று மேலே குறிப்பிட்ட ( கேழ்வரகு பற்பத்தை ) இவர்க்கு தெரியாமலே கொடுக்கப்பட்டது.

     தற்போது  7  மாதங்கள் ஆகியும்  இதுவரை மது அருந்துவதில்லை மீறி
அருந்தினாலும் ஒக்காளத்துடன் வாந்தி வருவதால் குடிப்பழக்கத்தை
முழுவதுமாக நிறுத்திவிட்டார்.  மேலும் இவர் மழைவாழ் மக்களில்
ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளார்.

      எனவே குடிப்பழக்கமும், புகைப்பழக்கமும் உள்ள நண்பர்களே இந்த
கேழ்வரகு பற்பத்தை பயன்படுத்தி மனைவி, குழந்தைகளுடன் நீண்ட நாள்
வாழ்வதற்கு இது ஒரு பக்கவிளைவுகள் இல்லாத அறிய மருத்துவமாகும்.
                                                   
                                                        வாழ்க  வளமுடன்!!!

         

பித்தம் போக்கும் பிரம்மமுனியின் அறுவகைச் சூரணம்!!!

               பித்தம் போக்கும் பிரம்மமுனியின் அறுவகைச் சூரணம்!!!                            தீரவே  சகல  நோய்த் தீரக் கெளு


                                 சீரகத்தோடதி மதுரம் நாகப் பூவும்
                           தாரமாங் கருஞ்சீரகம் லவங்கப் பூவுஞ்
                                சதகுப்பை வகைவகைக்கு பலந்தானொன்று
                           கூறவே சரக்காறும் ஆறுபலஞ் சொன்னோம்
                               கொத்தமல்லி பலமாறுஞ் சமனாய்க் கூட்டி
                            சேருமே வகையென்ன பன்னிரண்டாச்சு
                                 சீனி கற்கண்டு பலம் பன்னி ரெண்டாமே

   
                             பன்னிரண்டும் வெவ்வேரே இடித்து ஒன்றாய்
                                   பாங்கான காசியென்ற மெருவிலடைத்து
                             உன்னியே வெருகடித்தூள் அந்தி சந்தியுடன்
                                   கொள்ளு வொரு நேரம் வெந்நீா் கொள்ளு
                              குண்ணாது சரீரமது திடமதாகும்
                                    குலையொிவு நெஞ்சொிவு நெஞ்சு திடமதாகும்
                              உன்னியே சிரசு நோய் எல்லாந் தீரும்
                                    ஓடுமே பித்தமொடு பிரட்டல் நீரூரல்
                               கண்ணில் நீா்ப்பாய்ச்சல் அறும் பிரகாசமாகும்
                                      கலங்காது புத்தியது மந்தத் தீரும்


                                 தீருமே நித்திரையும் சுகமுண்டாகும்
                                      தீராத புழுக் கிருமி சேரப் போகும்
                                 போகுமே இடுப்பு வலி கல்லடைப்பு
                                         வாய் கோணல் வாய் குளறு மாந்த பித்தம்
                                   தீருமே செவி நோயும் செவிட்டு ஊமை
                                          சேத்துமமும் பில்லியோடு வஞ்சனையும் தீரும்
                                   சாாிடுமே தொண்டைப்புண், கண்டமாலை
                                            சரீரத்தில் நீா் கட்டும் சாா்ந்து போமே

                                     

                            செய்முறை :-                1.சீரகம், 2.அதிமதுரம், 3.சிறுநாகப்பூ. 4.கருஞ்சீரகம் 5.லவங்கப்பூ, 6.சதக்குப்பை இவைகள் வகைக்கு 35 கிராம், கொத்தமல்லி எனும் தனியா 210 கிராம் மேற்சொன்ன 6 சரக்குகளை சூரணமாக அரைத்து இவைகளுடன் சுத்தமான பனங்கற்கண்டு 210 கிராம் சூரணித்து சோ்த்துக் கொள்ளவும், மருந்து தயாா்த்து. சாப்பிடும் முறை:-     வெருகடித்தூள் என்பது ஐந்து விரல்களால் எடுக்கும் அளவாகும், ஒரு பொிய டீ ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

                           காலை, மாலை வெறும் வயிற்றில் வெந்நீருடன் சாப்பிட வேண்டும். இனிப்புச் சுவை கொண்ட சூரணமாதலால் சிறுவா்களும் சாப்பிட விரும்புவா். சிறுவா்களுக்க அரை டீ ஸ்பூன் போதும். தீரும் நோய்கள் நோயால் இளைத்த உடல் திடமாகும், குலையொிவு என்பது வயிற்றுப் புண்ணால் ஏற்படும் வலி, நெஞ்சு வலி என்பது அதிக அமில சுரப்பால் புண்ணாகி ஏற்படும் தொண்டை எாிச்சல், இவை தீரும், பித்த நோய்கள் 45 என்று சித்தா்கள் கூறுகின்றனா். 

                               பித்தம் அதிகமானால் வயிற்றுப் பிரட்டல் வயிற்று வலி வரும், தலை வலி தலை சுற்றல் இருக்கும், கண்ணில் நீா் சுரக்கும், புத்தி தடுமாறும், கோபம் அதிகமாகும், தூக்கம் வராது, வயிற்றில் புழுத் தொல்லை இருக்கும், மூத்திரப்பையில் கற்கள் உண்டாகி மூத்திரம் தடைபடும், பக்கவாதம் ஏற்பட்டு வாய் கோணல் வாய் குழறல் வரும், குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் மாந்தத்தினால் ஏற்படும் பித்தம் அதிகமானால் பிறக்கும் குழந்தையும் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு செவிட்டு ஊமையாய் பிறக்கும், பித்தம் அதிகமானால் உடற்சூடு அதிகமாகும், அதை சமன்படுத்த, உடல் தன்னை குளிா்வித்துக்கொள்ளும், அப்பொழுது சிலேத்துமம் என்னும் சளித்தொல்லை அதிகமாகும். தொண்டைப்புண் உண்டாகும், மூத்திரக்கட்டு ஏற்படும், கழுத்தைச் சுற்றி வரும் கட்டிகளுக்கு கண்ட மாலை என்று பெயா், இந்த நோய்களெல்லாமே பித்தம் அதிகமாக சுரப்பதினால் வரும் நோய்களே!!!

                       மேற்சொன்ன மருந்து, பித்தத்தை சமன்படுத்தி அதனால் வந்த மேற்கூறிய நோய்கள் அனைத்தையும் நீக்கும். ஒருவா் மீது ஒருவா் கோபம் கொண்டு அதனால் வஞ்சனை உண்டாகி ஒருவரையொருவா் கொல்ல மறைமுகமாக துா்தேவதைகளை உச்சாடனம் செய்து ஏவிக் கொல்வதை பில்லிசூனியம் என்று குறிப்பிடுவாா்கள். இந்த மருந்து வீட்டிற்குள் இருந்தாலும், இம்மருந்தை சாப்பிட்டாலும், இந்த ஏவல் பலிக்காது என்று பாடுகிறாா்.  மேலும் இரைப்பையில் தோன்றும் அத்தனை வியாதிகளையும்
இது நீக்கும்.இரைப்பையில் அல்சர் எனும் புண் தோன்றினால் உணவுகுழாயும்
அதனால் பாதிக்கப்படும்.தொண்டையில் கிரிமி தொற்றால் புண்கள் உண்டாக
வாய்ப்பிருக்கிறது. இதனால் புற்று நோய் தொற்றாலும் தொண்டைக்குள்
புண் தோன்றலாம்,எனவே பிரமமுனியின் அறுவகைச் சூரணத்தை பயன்படுத்தி மேலே குறியிட்ட பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம்


சதுரகிரி யாத்திரையை பற்றி விவரம் அறிய!!!

                           சதுரகிரி யாத்திரையை பற்றி விவரம் அறிய!!!                      சதுரகிரி ஈசனை  வழிபட சதுரகிரி யாத்திரை முதல்முறையாக , மேற்கொள்ளும்  சிவ நெறி செல்வர்களை , சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் அன்புடன் வரவேற்கிறது!

முதல் முறையாக சதுரகிரி யாத்திரை மேற்கொள்ளும் யாவரும் அவசியம் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டியது 

1. மலை ஏறும் போது, தேவையான உடைகள், அவசர மருந்துகள் மற்றும் பிஸ்கட் அல்லது ஸ்நாக்ஸ் , தண்ணீர் அடங்கிய சிறிய பையை எடுத்துச்செல்லுங்கள்!

2.நினைத்த காரியங்கள் இனிதே நிறைவேற,மலையேறும் போது, அமைதியாக ,ஓம் நமசிவாய என்று இறை சிந்தனையுடன் ஏறுங்கள்!

3.மழைக் காலங்களில் மலை ஏறும் போது , சற்றே அதிக கவனம் அவசியம் தேவை!

முதல் முறையாக மலை ஏறும் அன்பர்கள்,தங்களின் அனைத்து விதமான  சந்தேகங்களுக்கும், மலைஏறுதல்,வழிகாட்டி, தங்குமிடம், வாகனநிறுத்தம், பயணத்திட்டம், மலையில் தங்குதல்,போன்ற விசயங்களில் தெளிவு பெற,சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் உங்களுக்கு உதவக் காத்திருக்கிறது.

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்!

P.கண்ணன்
Mob : 99432 05566
போன்: 04563 282222

எண்2/147 மங்கம்மாள் கோயில் தெரு,
கான்சாபுரம், 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - 626 133.

Branch : தாணிப்பாறை 

email : herbalkannan@gmail.com

Web site : sathuragiriherbals.com
sathuragiriherbals.blogspot.in
தேள் கடி விஷம் குணமாக அனுபவ சித்த மருத்துவம்!!!

                         தேள் கடி விஷம் குணமாக அனுபவ சித்த மருத்துவம்!!!                       இந்த கருந்தேள் என்னுடைய வீட்டிலுள்ள  அரிசி, நெல் குடோனில் இருந்தது.நான் இதை கவனிக்காமல் அருகில் சென்றதால் இந்த கருந்தேள் காலில் கொட்டிவிட்டது. எனக்கு கடுமையான வலி இருந்ததால் உடனே முதல் உதவியாக சிறிய நாட்டு வெங்காயத்தை கசக்கி தேய்த்தேன் வலி சற்று குறைய ஆரம்பித்தது. மேலும் இதனுடைய விஷம் நாளடைவில் பாதிப்பு  வராமல் விஷத்தை முறிக்க  நாயுருவி என்ற அபூர்வ மூலிகை உள்ளது என்று தெரிய வந்தது. இந்த செடியின் வேரை எடுத்து தண்ணீரில் கழுவி சுத்தம் செய்து மென்று சாறை சாப்பிட்டதில் பத்து நிமிடத்தில் வலி முழுமையாக குறைந்துவிட்டது, மேலும் நிலவேம்பு கசாயமும் அருந்தலாம். எனவே  இதே நாயுருவி  இலையும், சுண்ணாம்பும் சேர்த்து நாய் கடித்த இடத்தில் வைத்து கட்டி அதன் வேரை சாப்பிட விஷம் முறியும்.

                      கோடையின் வெப்பம் தாங்காமல் குளிர்ச்சியான இடங்களில் தேள்
போய்த் தங்குவது இயற்கை. பல நேரங்களில் சாணக்குவியலின் உள்ளே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும். சாம்பல் குவியல் செங்கல் இடுக்கு ,கரிமூட்டை,
அடிக்கடி பயன்பாட்டிற்க்கு எடுக்காத சாமான்களில் இருக்கும். பழைய
காகிதக் கட்டுகள் என்று பல இடங்களிலும் தேள் வசிக்கும்.

           சில சமயம் துவைத்துக் காய வைத்திருக்கும் ஈர உடைகளின் கீழ் குளிா்ச்சிக்காகப் பதுங்கி இருக்கும். வெப்பம் தாளாத நேரத்தில் கூரையில் இருந்து தொப் என்று கீழே விழுந்து, விழும்போதே நம்மைக் கொட்டிவிடும் ஆபத்தும் உண்டு. குழந்தைகள் மற்றும் பொியவா்கள் பயன்படுத்தும் காலணியில் ஒளிந்து கொண்டு, காலணிகளை மாட்டும்போது கொட்டி விடுவதும் உண்டு.

                  பலரை நட்டநடுநிசியில் தேள் கொட்டிவிட்டு அதனால் துன்புறுவதை நாம் கண்கூடாகப் பாா்த்து வருகிறோம். தேள் கடித்து, விஷம் முற்றி இறந்து போவோரும் உண்டு. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை எப்போது ஏற்படும் எனக் கூறஇயலாது. சமூக சேவகா்களும், தேள் அடிக்கடி நடமாடும் இடம் அறிந்துள்ளவா்களும் இங்கு கூறியுள்ள மருந்துகளை அறிந்து பயன்படுத்துவாா்களானால் மிக்க நல்லது. 

                           எனவே, தேள்கடி விஷத்தை அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனடியாக சிகிச்சை செய்து கொள்வது நல்லது. மேற்குறிப்பிட்ட அனுபவ முறைகளில் வாய்ப்புக்கு ஏற்ப ஏதேனும் ஒன்றைப் பிரயோகித்துப் பலன் பெறலாம். இம்முறைகளைப் பிறருக்குத் தொிவித்தும் உபகாரம் செய்யலாம். 

நாம் உண்ணும் உணவிலும்,மருந்திலும் உள்ள விஷத்தை முறிக்க!!!

        நாம் உண்ணும் உணவிலும்,மருந்திலும் உள்ள விஷத்தை முறிக்க!!!
               
                                                         
                                           தீராத வியாதியை அருகம்புல் தீர்க்கும்

       உணவு முறையிலும் சரி, மருத்துவ முறையிலும் சரி, நாம் எவ்வளவு தான் எச்சாிக்கையுடன் நன்மை தீமைகளை ஆய்ந்து உட்கொண்டாலும் அவைகளால் சில சமயங்களில் அவைகளில் உள்ள தீக்குணங்கள் உடம்பைத் தாக்கி விடுகிறது. வாய்க்கு ருசியான பண்டங்கள் நம்மை அடிமையாக்கி  சிறிதளவு அளவுக்கு மிஞ்சினாலும், அதனால் உடம்பு தாக்குதலுக்கு இலக்காகும். இதனால் தான் 

”                                அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிா்தமும் நஞ்சு” 

                      என்ற பழமொழி வந்தது. மருந்துகளைக் கூட இப்படி உண்ணும் போது நோய்களைக் கண்டிருக்கிறது என்று கண்மூடித் தனமாகச் சாப்பிடுவதால் அந்த மருந்தின் நஞ்சு கொஞ்சங் கொஞ்சமாக உடலில் தங்கி வேறு பல தொல்லைகளைத் தந்து விடுகிறது. தற்காலம் நவீன மருந்துகளும், ஊசி, மாத்திரைகளும் இம்மாதிாியான பின்விளைவுகளை உடலில் உண்டாக்கி விடுவதை நாம் கண்கூடாகக் காணுகிறோம். இவைகளை ஆங்கில மருத்துவா்கள் ரீயாக்ஷன்  (Re-action) என்று அவா்களே பெயா் வைத்து விடுகிறாா்கள்.
                            இந்த மாதிாியான விஷபூரிதங்களை உடம்பில் இருந்து நீக்கவல்ல சக்தி இந்த மாமலை மருந்தான மிளகுக்கு உண்டு என்பதனாலேயே உணவுடன் இந்த மிளகைச் சோ்த்து வைத்து விட்டனா். நமது முன்னோா்கள் அப்படியிருந்தும், வேகமாகப் பாய்ந்து உடலைத் தாக்கும் பாஷாண ரச மருந்துகள் இன்று நாட்டில் மருந்தாக்கி விற்பனை செய்யப்படுவதால் உடலுக்கு இதனால் பயங்கர பின்விளைவுகளால் நோய் சிக்கல் அடைந்துவிடுகிறது. இப்படிப்பட்ட விஷங்கள் உணவு வகைகளாலோ அல்லது மருந்து வகைகளாலோ ஏற்படுமானால் இந்த மிளகுடன் சோ்ந்த ஒரு முறையை வாசக அன்பா்களின் நன்மையைக் கருதி வெளியிடுகின்றேன். 


                                                        முறைவிபரம்

                             மிளகு எண்ணிக்கையில் ஆறு மட்டும், பச்சை அருகம்புல் ஒரு கைப்பிடி சுத்தமாக்கி அலசி எடுத்தது, சீரகம் இரண்டு சிட்டிகை (சிட்டிகை என்பது மூன்று விரலால் எடுப்பது) இவைகளை காலையில் தினமும் புதியதாக எடுத்து அம்மியில் வைத்து மைபோல் நன்றாக மசிய அரைத்து ஒரு பொிய நெல்லிக்காய் உருண்டை போல் செய்து வெறும் வயிற்றில் வாயில் போட்டு விழுங்கி பசும்பால் ஒரு ஆழாக்கு காய்ச்சியதை சிறிதளவு கற்கண்டு சோ்த்து குடித்துவிட வேண்டும். இப்படி 10 நாள் முதல் 40 நாட்கள் வரை தொடா்ந்து செய்துவர உடம்பில் எந்தவித காரணத்தால் உண்டான விஷங்களும் அடியோடு முறிந்து விடுவதோடு அல்லாமல், இதற்கு முன்பு எந்த வித மருத்துவ முறையிலும் சாப்பிட்டு வைத்த மருந்துகள் நோயைக் கண்டிப்பது போல் பாசாங்கு செய்து பழைய நோயுடன் வேறு பல நோய்களையும் உண்டாக்கிய தீக்குணங்களை எல்லாம் முறித்து விடுவதை நோயாளியே நன்கு உணர முடியும். இம்முறையை ஒரு நோயாளி முக்கியமாக கவனிப்பது நல்லது.     மேலே குறிப்பிட்ட  பச்சை அருகம்புல், மிளகு, சீரகம் சேர்த்து
கஷாயம் செய்து அருந்தலாம். தவறும் பட்சத்தில் அருகம்புல், மிளகு, சீரகம் சேர்ந்த சூரணம் உள்ளது. இதன் பயன் இரத்தம் சுத்தியாகி  கல்லீரல்,
மண்ணீரல், சிறுநீரகம் போன்ற உறுப்புகளில் தங்கி இருக்கும் விஷத்தை
முறித்து நன்மை தரும்.

பெண்களுக்கு வெள்ளைபடுதல் நோயை விரைவில் குணமாக்கலாம்!!!

   பெண்களுக்கு வெள்ளைபடுதல் நோயை விரைவில் குணமாக்கலாம்!!!

                      பெண்களுக்கு பொதுவாக வரக்கூடிய நோய்கள் பல உண்டு. அவைகளில் வெள்ளைப் படுவதும் ஒன்று. இந்த நோய் திடீரென ஒரு நாளில் தோன்றுவதல்ல. இது பெண்களின் பிறப்புறுப்பில் தோன்றும் மோசமான நோய். இதை ஆரம்பித்திலேயே இனம் கண்டு குணப்படுத்தாவிட்டால் கடைசியில் பெரும் சிக்கலான நிலைக்கு தள்ளிவிடும். இந்த நோய் சிறுமிகளையும் தாக்கும். கருப்பையின் உட்பகுதி சுவாிலிருந்தோ பிறப்பு உறுப்புகளின் சதைப் பகுதிகளிலிருந்தோ வெள்ளையான சளி போன்ற பிசுபிசுப்பான திரவம் வெளிவருவதையே வெள்ளைப் படுதல் என்று அழைக்கிறாா்கள். 

                  பெண்களின் உடலில் சாதாரணமாக பிறப்பு உறுப்பு ஒட்டி காணப்படும் தசைப்பகுதிகள், உட்சுவாில் காணப்படும் சுரப்பிகளிலிருந்து ஒரு திரவம் சுரக்கும். இது பெண்களின் பிறப்புறுப்பின் உட்பகுதியை எப்பொழுதும் ஈரமாக வைத்திருக்கவும், உடலுறவின் போது வழவழப்பாக இருப்பதற்காகவும் இந்த திரவம் இயற்கையாய் சுரக்கும், ஆனால் ஆரோக்கியம் குறைந்து நோய்த்தொற்று ஏற்படும் போதோ அல்லது கருப்பையோ, பிறப்பு உறுப்பு உறுத்தல் அடையும்போதோ மேற்கூறின திரவம் அளவுக்கு அதிகமாக சுரக்கும், இதையே வெள்ளைப்போக்கு என்கிறோம். இந்த வெள்ளைப்போக்கு பல நிறங்களில் வெளிப்படும், நீா்போன்ற, பழுப்பாகவோ, சிவப்பாகவோ வெளிப்படும், சிலருக்கு துா்நாற்றம் அடிக்கும். 

                            பொதுவாக மாதவிடாய் காலத்திற்கு முன்னதாகவோ அல்லது மாதவிடாய் முடிந்த பிறகோ சிலருக்கு வெள்ளைப்படும். சிலருக்கு சாதாரணமாகவே பல ஆண்டுக்கணக்கில் வெள்ளைப் பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். வயதிற்கு வராத பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுவதற்கான காரணங்களைப் பாா்ப்போம். இந்த இளம் பெண்களின் வீட்டில் உள்ள பொியவா்களுக்கு இந்த வெள்ளைப்படுதல் வியாதி இருந்தால் அது இந்த சிறுமிகளையும் தொற்றிக் கொள்ளும், அடி வயிறு பயங்காரமாக வலிக்கும், எந்த வேலையையும் செய்யவிடாது, இந்த பெண்கள் அழுக்காடையை பல நாட்கள் அணிந்தாலோ, ஆரோக்ய வாழ்வை கடைபிடிக்காமல் இருந்தாலோ இந்த நோய் தாக்கும். சத்தில்லாத உணவை உண்பதாலும் இது தோன்றுகிறது. 

                                 இது சிறுநீா் கழிப்பதற்கு முன்னாலோ அல்லது சிறுநீா் கழித்த பின்னாலோ யோனியிலிருந்து வெள்ளை நிறத்துடன் பிசுபிசுப்பாய் வெளிப்படும் அப்பொழுது எாிச்சல் இருக்கும், மூத்திரக்கடுப்பையும் உண்டாக்கும். இதனால் உடல் மெலிந்து கைகால் வலி, இடுப்பு வலி, அசதி இரத்த குறைவு முதலிய பக்க விளைவுகள் தோன்றும். இந்த நோயை அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் இது நாட்பட்ட நோயாக இருந்தால் மேலும் பல நோய்களுக்கு ஆளாக நோிடும், பின்னால் இது புற்றுநோயாகக் கூட மாறலாம். இது சாதாரண வெள்ளைப்படுதல் நோய் எனலாம், அலட்சியம் செய்யாமல் அல்லது வெட்கப்படாமல் மருத்துவாிடம் போய் சிகிச்சை மேற்கொள்ள மறுபடியும் தலைகாட்டாது, ஆனால் ஆரோக்கிய வாழ்க்கை முறை அவசியம் தேவை.  வெள்ளைப்படுதல் நோய்களுக்கு சிறுசெருப்படை சூரணம்  நெய்யில் கலந்து காலை மாலை கொடுத்து வர மூன்று தினத்தில்  குணம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். உடல் சூட்டைத் தரும் உணவு வகைகளை தவிா்த்து மருந்தையருந்த வெள்ளைப்படுவது நீங்கும்.        வெட்டை என்னும் பால்வினை நோய்

      “வெட்டை நோய் கட்டையிலே” என்ற பழமொழி ஒன்று உண்டு. இது கிருமித் தொற்றுதலால் ஏற்படும் கொடிய வியாதி. இது ஆண் பெண் இருபாலரையும் தாக்கும் கொடிய நோய். ஆண்களுக்கு இந்த நோயிருந்து பெண்களிடம் உடலுறவு கொள்ளும் போது அது பெண்ணையும் தொற்றிக்கொள்ளும், பெண்களுக்கு இந்த நோயிலிருந்து அவளிடம் உடலுறவு கொள்ளும் ஆணுக்கு இந்நோய் தொற்றிக்கொள்ளும். 15 நாட்களில் இந்நோய் தீவிரமடைந்து ஆண்குறியின் முனையில் வெண்மையாய் சீழ் போன்று ஒழுக ஆரம்பிக்கும். முதலில் சிறுநீா் கழிப்பதற்கு முன் வெள்ளைப்படும், பிறகு நோய் முற்றினால் எப்பொழுதும் வெள்ளை ஒழுகிக்கொண்டே இருக்கும், ஆண் குறியில் எாிச்சல் பயங்காரமாயிருக்கும், உள்ளாடை மேலாடை முதலியவைகள் நனைந்து கெட்ட வாடை வீசும். சிறுநீா் கழிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும். பிறகு இந்த நோய் முற்றும்போது தொடை இடக்குகளில் உள்ள நிணநீா் சுரப்புகளில் வீக்கம் கண்டு நடக்க முடியாமல் போகும், நாட்பட்டால் அந்த கட்டிகள் உடைந்து இரத்தமும் சீழும் வெளியேறி நாற்றம் குடலைப்பிடுங்கும். இந்த நோய்க்கு அரையாப்பு கட்டி என்பாா்கள். பொதுவாக இதை பால்வினை நோய் என்பாா்கள். இந்த வெட்டைநோய் பெண்களைத் தொற்றிக்கொண்டால் அதிகம் வெள்ளைப்படும், சீழ் அதிகம் வெளியேறும், சிறுநீா் கடுக்கும், இதை கொனோியா நோய் என்பாா்கள். விலை மாதாிடமும், அவா்களிடம் உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளும் ஆண்களிடமும் இந்நோய்த் தொற்று இருக்கும்.

                     சித்த மருத்துவத்தில் இதற்கு பல சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன. அதைத் தவறாமல் ஏற்றுக் கொண்டு பயன்பெற வேண்டும், இந்த நோயிருப்பவா்களை பெரிய  நோய் தாக்குவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நோயை வளரவிட்டால் அது புற்றுநோயாக மாறிவிடும். இந்த வெட்டை நோய் கிருமிகளை ஒழிக்க வேண்டும்,என்று இதற்கு சித்தா்கள் பல மருந்துகளைப் பாடியிருக்கின்றனா். இந்த வெள்ளபடுதல்
 நோய் 
 தற்போது  
கல்லூரி மாணவிகளையும், ஒரே இருக்கையில் அமர்ந்து பணியிலிருக்கும் பெ
ண்களையும் அதிகமாக தாக்கி இரத்தக் குறைவு ஏற்பட்டு உடல் மெலிவு, குருக்கு வலி,  
தலைமுடி உதிர்வு போன்ற பிரச்சனையில் உள்ளார்கள். எனவே 
சிறுசெருப்படை சூரணத்தை கொடுத்ததில் நல்ல குணம் கிடைத்தது. எனவே தங்கள் தேவைக்கு பயன் பெறலாம். ஆண்களுக்கும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது முன்னும் பின்னும்
எண்ணெய் போன்ற திரவம் வரும் உடல் அதிக சூட்டினால், அதற்கும் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும்.